ZASADY ZGŁASZANIA ABSTRAKTÓW

REJESTRACJA ABSTRAKTÓW

Uruchomienie rejestracji:

8 lutego 2021

Zamknięcie systemu:

30 kwietnia 2021

Przed wysłaniem abstraktu prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami dotyczącymi zgłaszania abstraktów.

ZASADY DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA ABSTRAKTÓW

 1. Abstrakty należy przesłać za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Kongresu.
 2. Autor i współautorzy muszą być świadomi pełnej treści abstraktu przed jego przesłaniem.
 3. Nazwisko autora głównego musi być podkreślone na liście wszystkich współautorów.
 4. Przed wysyłką abstraktu należy upewnić się czy wszystkie informacje o autorze (nazwiska, afiliacje) zostały wprowadzone poprawnie.
 5. Abstrakty powinny być składane w języku polskim lub angielskim, z gramatyką i ortografią o jakości odpowiedniej do publikacji naukowej.
 6. Osoba zgłaszająca otrzyma wszelką korespondencję dotyczącą statusu abstraktu, dlatego wskazane jest aby podane dane autora były takie same jak dane autora przedstawiającego.
 7. Po przesłaniu abstraktu nie ma możliwości wprowadzania zmian w jego treści.
 8. Po zatwierdzeniu abstraktu osoba zgłaszająca otrzyma e-mail potwierdzający. Jeżeli w ciągu 48 godzin od przesłania abstraktu nie otrzymają Państwo e-maila potwierdzającego, prosimy o kontakt z biurem kongresu.
 9. Abstrakty będą przyjmowane do prezentacji w formie ustnej.
 10. Wszystkie przesłane abstrakty zostaną przekazane członkom Komitetu Naukowego do oceny w najkrótszym możliwym terminie. Autorzy zaakceptowanych abstraktów zostaną poinformowani o zatwierdzeniu, gdy tylko decyzja będzie miała charakter ostateczny.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE SKŁADANIA ABSTRAKTÓW

 1. Podanie danych kontaktowych autora (powinny to być te same dane, co autora zgłaszającego, tak aby zgłaszający otrzymał korespondencję o abstrakcie)
  1. Adres e-mail
  2. Pełny adres pocztowy
  3. Numer telefonu
 2. Dane autora i współautorów
  1. Pełne imię i nazwisko(-a)
  2. Dane dotyczące przynależności: wydział, instytucja / szpital, miasto, państwo (jeżeli dotyczy), kraj
 3. Tytuł abstarktu – ograniczony do 20 słów DRUKOWANYMI LITERAMI
 4. Układ – abstrakty powinny składać się z następujących części:
  1. Cele
  2. Metody
  3. Wyniki
  4. Wnioski
 5. Bez referencji.
 6. Symbole zapisane jako słowa.
 7. Abstrakty nie mogą zawierać punktów kulistych. W pierwszej kolejności należy upewnić się, że wszelkie akronimy zostały sformułowane.
 8. Obrazy nie są dozwolone.
 9. Techniczne wytyczne:
  1. Dokumenty w formacie Microsoft Word: *.doc, *.docx lub PDF
  2. Wielkość pliku: max. 10MB
  3. Czcionka: dowolna, czytelna
  4. Rozmiar czcionki: 12
  5. Interlinia: 1.5
  6. Treść abstraktu: max. 1000 słów

OŚWIADCZENIE AUTORÓW ABSTRAKTÓW

Poprzez zgłoszenie abstraktu wszyscy autorzy wyrażają zgodę na następujące warunki:

 1. Zgłaszający potwierdza, że zna treść abstraktu, oraz że wszystkie zawarte informacje zostały udowodnione naukowo. Przyjmuje do wiadomości, że treść abstraktu nie może być modyfikowana ani poprawiana po ostatecznym zgłoszeniu i jest świadomy, że zostanie on opublikowany w nadesłanej formie.
 2. Zgłoszenie abstraktu stanowi zgodę wszystkich autorów na publikację (np. na stronie internetowej konferencji, w programie itp.).
 3. Zgłaszający abstrakt oświadcza, że żadna część informacji i treści przekazanych przez niego (dalej: „Treść”) Lokalnym Organizatorom: Polskiemu Towarzystwu Flebologicznemu i DMC Poland (dalej: „Organizatorzy”), ani publikacja takich Treści przez Organizatorów, w Internecie lub w inny sposób nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym między innymi prawa do prywatności i / lub prawa własności intelektualnej.
 4. Zgłaszający abstrakt udziela Organizatorom praw autorskich do powielania, publikowania, tłumaczenia, rozpowszechniania i wyświetlania treści abstraktu na zasadzie bezpłatnej, wieczystej, nieodwołalnej i niewyłącznej.
 5. Zgłaszający potwierdza, że dane kontaktowe podane przez niego w systemie to dane autora, który zostanie powiadomiony o statusie abstraktu. Prezentujący autor jest odpowiedzialny za poinformowanie pozostałych współautorów o statusie abstraktu.
 6. Zgłaszający rozumie, że przedstawiający autor musi posiadać status uczestnika kongresu.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia z publikacji i/lub prezentacji abstraktu, który nie jest zgodne z powyższym.

KONFLIKT INTERESÓW

Autor lub osoba korespondująca w imieniu autora(ów) zostanie poproszony(e) o udokumentowanie że otrzymał zgodę na badanie tematu prezentacji (jeśli dotyczy) i zostanie poproszony(e) o potwierdzenie, że zadeklaruje wszelkie konflikty interesów w swojej prezentacji podczas kongresu.

Ta strona używa plików cookie do poprawnego działania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na te zasady. Dowiedz się więcej