WARUNKI UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W MIĘDZYNARODOWYM KONGRESIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA FLEBOLOGICZNEGO

I. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższym terminom przypisuje się następujące znaczenie:

DMC: DMC POLAND Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Krakowie (30-513), ul. Smolki 11 A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 412901, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł, NIP 6793080504.

Kongres: Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Flebologicznego “PHLEBOLOGY 2021”, 10-12.06.2021 r.

Organizator Kongresu / Organizator: Kongres organizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie Flebologiczne z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000089956 Numer identyfikacyjny (NIP): 9541570914, (REGON): 270222286.

Partner: osoba fizyczna lub firma uczestnicząca w Kongresie, prezentująca swoje produkty i usługi w ramach Kongresu.

Prelegent: Uczestnik, który przedstawi prezentację ustną i/ lub plakatową podczas Kongresu.

Regulamin: niniejszy regulamin stanowiący treść Umowy o uczestnictwo w Kongresie

Uczestnik: pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych uczestnicząca w Kongresie, która dokonała rejestracji poprzez formularz rejestracyjny oraz uiściła pełną opłatę. Istnieją różne rodzaje Uczestników.

Umowa: w zależności od zakresu rejestracji Uczestnika: umowa o udział w Kongresie zawarta pomiędzy Organizatorem Kongresu a Uczestnikiem. 

II. UCZESTNICTWO I REJESTRACJA NA KONGRES

1. Rejestracja na Kongres zostanie zamknięta 8 czerwca 2021 roku.

2. Udział w Kongresie jest ważny tylko wtedy, gdy:

2.1 Uczestnik wypełnił formularz rejestracyjny online dostępny na stronie Kongresu, co zostanie potwierdzone e-mailem automatycznie wygenerowanym przez system rejestracyjny („Potwierdzenie rejestracji”).

2.2 Uczestnik uiścił pełną opłatę kongresową. Po wniesieniu opłaty rejestracyjnej Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

3. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Kongresie, jeżeli Uczestnik nie uiścił opłaty za udział w Kongresie.

4. W przypadku rezygnacji z udziału w Kongresie Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty zgodnie z poniższymi zasadami (anulowanie, zwroty i zmiana warunków).

5. Uczestnik ma obowiązek w każdym momencie być w stanie pokazać swój identyfikator do wglądu Organizatorowi.

6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego Uczestnik i Partner powinni zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności i ochrony danych. Przesyłając wypełniony formularz do Organizatora, Uczestnik proponuje Organizatorowi zawarcie umowy o udział w Kongresie. Od momentu otrzymania e-maila potwierdzającego opisanego w Rozdziale II pkt 2.2. powyżej umowa o udział w Kongresie zawierana jest między Organizatorem a Uczestnikiem.

7. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Polityki Ochrony Danych i Prywatności. 

III. CENY I PŁATNOŚĆ

1. Za udział w Kongresie Uczestnik wnosi następujące opłaty:

  • Członek PTF – 125,00 (zawiera 23% VAT)
  • Lekarze, Lekarze w trakcie specjalizacji, Technicy medyczni – 185,00 (zawiera 23% VAT)
  • Student / Pielęgniarka – bezpłatnie  

2. Wszystkie opłaty rejestracyjne podawane są w złotych polskich.

3. Wszystkie opłaty kongresowe przedstawione w formularzu rejestracyjnym będą miały dodany należny polski podatek VAT w wysokości 23%

4. Wszystkie płatności należy dokonywać w PLN (polski złoty)

5. Wszelkie koszty bankowe związane z przekazami pieniężnymi leżą po stronie Uczestnika.

6. Wpłaty należy dokonać w ciągu 3 dni od otrzymania Potwierdzenia rejestracji pod rygorem anulowania rezerwacji.

7. Wysokość opłaty uzależniona jest od terminu jej wniesienia, a nie od momentu rejestracji.

8. Opłata za udział w Kongresie może nastąpić w następujący sposób:

8.1 PRZELEW BANKOWY

Nazwa banku: BANK MILLENNIUM SA

Adres banku: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, Polska

Kod SWIFT / BIC: BIGBPLPW

IBAN: PL 2011 6022 0200 0000 0356 4308 24

z tytułem wpłaty: PTF2021 Katowice + imię i nazwisko uczestnika / uczestników.

8.2 KARTĄ KREDYTOWĄ

Płatności są przetwarzane przez system PayPal, gdzie można dokonać opłaty za rejestrację kartą kredytową lub debetową. Używając karty kredytowej lub debetowej, Uczestnik zawsze ponosi opłatę za usługę w wysokości 6%, która będzie automatycznie pobrana z konta. 

IV. ANULOWANIE, ZWROTY I ZMIANY

1. Rezygnacja z uczestnictwa 

1.1 Zarejestrowany Uczestnik Kongresu może zrezygnować z udziału bez podania przyczyn rezygnacji. 

1.2 Rezygnację z udziału należy przesłać pocztą elektroniczną. 

1.3 Wiadomość e-mail z rezygnacją należy wysłać z adresu e-mail podanego podczas rejestracji. 

1.4 W przypadku rezygnacji otrzymanej przez Organizatora:  

1.4.1 do 1 czerwca 2021 r. Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty kongresowej pomniejszonej o opłatę administracyjną w wysokości 50 PLN  

1.4.2 po 1 czerwca 2021 r. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot jakiejkolwiek części opłaty Kongresowej. 

1.5 Opłata kongresowa podlega zwrotowi:  

1.5.1 w przypadku przelewu bankowego – na rachunek bankowy podany przez Uczestnika wraz ze wszystkimi informacjami potrzebnymi do zlecenia przelewu międzynarodowego, które należy zamieścić w e-mailu rezygnacyjnym.  

1.5.2 w przypadku płatności kartą kredytową – tylko i wyłącznie na kartę, za pomocą której dokonano pierwotnej płatności. 

1.6 W przypadku spełnienia warunków zwrotu opłat, zwrot nastąpi w terminie do 2 tygodni od otrzymania e-maila z rezygnacją. 

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem jest Polskie Towarzystwo Flebologiczne.

2. DMC jest jednym z podmiotów przetwarzających dane.

3. Więcej informacji o polityce ochrony danych i prywatności znajdziesz pod tym linkiem: https://dmcpoland.com/files/RODO_polityka_prywatnosci_DMCPoland_110918.pdf 

VI. PRELEGENCI

1. Szczegółowy tryb zgłaszania prezentacji ustnych i / lub plakatowych, które będą zaprezentowane podczas Kongresu, zostanie publikowany na stronie internetowej Kongresu w zakładce „Prześlij streszczenie”. 

VII. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje wobec Organizatora Uczestnicy powinni zgłaszać pisemnie (adres: Polskie Towarzystwo Flebologiczne) z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice) lub listownie.

2. Wszelkie zażalenia Uczestników Kongresu należy zgłaszać nie później niż 7 dni od daty zakończenia Kongresu.

3. Reklamacje otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 21 dni od daty ich zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Organizatora w powyższym terminie na reklamację uważa się za uwzględniony, tj. Organizator uznał oświadczenie lub żądanie Uczestnika za uzasadnione. 

VIII. REGULAMIN ZAMÓWIENIA

1. Uczestnicy i Partnerzy zobowiązują się do zachowania się w sposób niezagrażających bezpieczeństwu innych Uczestników i Partnerów, przestrzegania prawa i niniejszego Regulaminu oraz niezwłocznego dostosowywania się do poleceń ochrony. Zabrania się zastawiania i zasłaniania wyjść i dróg ewakuacyjnych oraz innego niezbędnego sprzętu ratowniczego lub przeciwpożarowego w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej w trakcie Kongresu.

2. Uczestnicy i Partnerzy szanują prawa i godność osobistą innych Uczestników i Partnerów.

3. Zabrania się niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu używanego na terenie Kongresu.

4. Uczestnicy i Partnerzy zobowiązują się niezwłocznie powiadomić Organizatora o wszelkich przypadkach niewłaściwego postępowania (w szczególności wskazanych powyżej) ze strony innych Uczestników i Partnerów.

5. Uczestnicy i Partnerzy, którzy pomimo wezwania do zaprzestania naruszania niniejszego Regulaminu, nie stosują się do poleceń Organizatora, w szczególności jeżeli ich postępowanie zagraża bezpieczeństwu innych Uczestników lub Partnerów lub zakłóca przebieg Kongresu powinny niezwłocznie opuścić obiekt i nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku odwołania Kongresu z przyczyn leżących po stronie Organizatora Kongresu, Uczestnikowi zostanie zwrócona cała opłata rejestracyjna.

2. Organizator Kongresu nie ponosi odpowiedzialności za klęski żywiołowe, stan wojenny itp. oraz za ich skutki. W takim przypadku, jeżeli zakontraktowana impreza nie może zostać zrealizowana, Organizator Kongresu zaproponuje kolejną imprezę w innym miejscu i czasie (impreza alternatywna), na podobnych warunkach finansowych. Organizator Kongresu może również odwołać Kongres bez organizowania imprezy alternatywnej, w takim przypadku Uczestnikowi zostanie zwrócona opłata rejestracyjna.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, z ważnych powodów, programu Kongresu po upłynięciu daty 28 maja 2021 r.

4. W zakresie dopuszczalnym przez polskie prawo Organizator Kongresu niniejszym zrzeka się odpowiedzialności za szkody wyrządzone Uczestnikom i Partnerom w związku z organizacją, przeprowadzeniem, odwołaniem lub przesunięciem w czasie Kongresu. Organizator Kongresu nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Uczestników korzyści z tego tytułu. W przypadku roszczeń wynikających ze szkód umownych Uczestnik może żądać naprawienia szkody umownej wyłącznie w granicach przewidzianych powyżej.

5. Uczestnicy i Partnerzy odpowiadają we własnym zakresie za swoje rzeczy osobiste znajdujące się w miejscu Kongresu.

6. Uczestnicy i Partnerzy zobowiązują się do naprawienia wyrządzonych przez siebie szkód na podstawie ogólnych przepisów prawa polskiego.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się prawo polskie.

8. Wszelkie pytania i uwagi związane z Kongresem w tym związane z procesem rejestracji, prosimy kierować na adres e-mail.

9. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z udziałem w Kongresie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora Kongresu.

10. Dokonanie rejestracji elektronicznej przez oficjalny system rejestracji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz przestrzeganie regulaminu i wszelkich innych ustaleń dokonanych pomiędzy Uczestnikiem lub Partnerem a Organizatorem Kongresu.

11. Uczestnicy i Partnerzy Kongresu zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków będą niezwłocznie publikowane na stronie internetowej Kongresu. Zmiany wchodzą w życie w ciągu 14 dni od ich opublikowania.

13. Podczas Kongresu Organizator może wykonywać nagrania wideo i zdjęcia.

14. We wszystkich sprawach organizacyjnych, w tym w sporach toczących się podczas Kongresu, pierwszeństwo mają decyzje Organizatora.

15. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 roku.

Ta strona używa plików cookie do poprawnego działania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na te zasady. Dowiedz się więcej